KVKK Aydınlatma Metni - OGM Pictures

KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE
İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

OGM Prodüksiyon ve Medya Hizmetleri A.Ş. (OGM) olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ile Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarınızla ilgili olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.

I. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, OGM tarafından aşağıda açıklanan işleme amaçları kapsamında Kanunun 4. maddesinde yer alan temel ilkeler, 5. ve 6. maddelerinde yer alan kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) dahilinde toplanmakta ve işlenmektedir;
• Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Ticaret Kanunu, İş Kanunu, Veri Usul Kanunu Şirketimizin tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve idari merciler tarafından talep edilmesi halinde bilgilendirme ve raporlama yükümlülüklerine uyulması;
• Çalışanlarımızın mevzuattan kaynaklı haklarının ve diğer yan haklarının yerine getirilebilmesi, insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bilgilendirilebilmesi ve resmi yazışmaların yapılabilmesi,

• Tedarikçilerden alınan hizmetlerin sözleşme şartlarına uygun yürütülebilmesi ile gereği gibi ifa edilmesinin sağlanması;
• İş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası;
• Dizi, film vb. iş faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi ve bu faaliyetlere ilişkin sözleşmesel ve hukuki süreçlerinin yürütülebilmesi,

• Dizi, film vb. konularda başvuran adayların değerlendirilebilmesi, iletişimlerin sağlanabilmesi,

amaçlarıyla işlenmektedir.

II. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amacı
Kişisel verileriniz; Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metninin 1. maddesinde yer alan amaçlar ve hukuki sebeplerle, finansal kuruluşlara, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, iş faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız üçüncü taraflara, işbirliği yapılan kuruluşlara aktarılabilmektedir.

III. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi
Kişisel Verileriniz, şirketimizin ticari faaliyetleri çerçevesinde otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitemiz, sosyal medya mecralarımız, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz ve/veya faaliyetlerimizin tamamlayıcısı niteliğinde hizmet aldığımız taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve benzeri diğer kanalları aracılığı ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.

IV. Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, veri sorumlusu olan Şirketimize yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler OGM tarafından en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Bu kapsamda ilgili kişi (kişisel veri sahibi) olarak;
• Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarınız bulunmaktadır.

V. Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi
Yukarıdaki haklarınızı kullanmak istemeniz halinde ‘’KVKK Başvuru Formu’’ bağlantısından başvuru formunu indirerek, aşağıda yazılı seçeneklerden herhangi biri ile tarafımıza iletebilirsiniz.
• Kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı olma koşulu ile posta yoluyla,
• Kayıtlı elektronik posta (KEP) yoluyla,
• Güvenli elektronik imza veya mobil imza vasıtasıyla,
• Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle

Aşağıda yer alan posta, elektronik posta veya kayıtlı elektronik posta adreslerine gönderebilirsiniz. Yapmış olduğunuz başvuruyu mümkün olan en kısa sürede ve talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde yanıtlandıracağız.

OGM PRODÜKSİYON VE MEDYA HİZMETLERİ A.Ş.
Posta adresi : Tomtom Mah. İstiklal Cad. Mısır Apt. No: 163/17 Beyoğlu/İstanbul
E-posta adresi : info@ogmpictures.com
KEP adresi : ogmproduksiyon@hs01.kep.tr