Aydınlatma Metni - OGM Pictures

Aydınlatma Metni

İLETİŞİM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ

Web sitemizde yer alan iletişim formu aracılığıyla kişisel verilerinizi topladığımız için, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’den doğan yükümlülüklerimiz gereği sizi bilgilendirmemiz gerekiyor.

Sizden topladığımız kişisel verilerin işlenmesi ve güvenliğinin temini bakımından, Kanun kapsamında OGM PRODÜKSİYON VE MEDYA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ olarak veri sorumlusu sıfatıyla sorumluyuz.

ogmpictures.com web sitemizde yer alan iletişim formu aracılığıyla otomatik yöntemle topladığımız ad-soyad ve e-posta adresinden oluşan kişisel verilerinizi mahremiyet anlayışı çerçevesinde işliyoruz. Kişisel verilerinizi, ürün ve hizmetlerimizin tanıtımına yönelik sizinle iletişim kurmak, size özel teklif sunmak, pazarlama, kampanya, anket, çekiliş ve etkinlikler hakkında davetleri iletebilmek amacıyla açık rızanıza istinaden işliyor ve bu amaçlar kapsamında gerekirse yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz ile Kanun’a uygun olarak paylaşabiliyoruz.

Kişisel verileriniz üzerinde Kanun’un 11. Maddesine göre aşağıdaki haklara sahipsiniz:

• Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, Bu haklarınızı kullanmak isterseniz aşağıda yer alan başvuru yöntemlerinden birini tercih edebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak hazırlamanız gereken başvurunuzu:

• Tomtom Mah. İstiklal Cad. Mısır Apt. No:163/17 Beyoğlu/İstanbul adresine yazılı olarak,
• ogmproduksiyon@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize, kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak,