GÜVENLİK KAMERASI KAYIT FAALİYETİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ - OGM Pictures

GÜVENLİK KAMERASI KAYIT FAALİYETİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

GÜVENLİK KAMERASI
KAYIT FAALİYETİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanun’una (‘’Kanun’’) göre şirketimizde bulunan kapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla toplanan kişisel verilerinizin işlenmesi bakımından, OGM PRODÜKSİYON VE MEDYA HİZMETLERİ A.Ş. veri sorumlusudur. Bu sebeple, Kanun’un 10. maddesine ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e göre için sizleri bilgilendirmemiz gerekiyor.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Sadece kamera açısına giren görüntülerinizden oluşan kişisel verilerinizi; çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin ve demirbaşın güvenliğinin sağlanması ve bu kapsamda olası hukuka aykırılıkların tespiti ve delillerinin elde edilmesi amaçlarıyla Kanun’un temel ilkelerine uygun olarak işliyoruz.
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Güvenlik kameraları aracılığıyla tamamen otomatik yöntemlerle toplanan kişisel verilerinizi; temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimizin varlığı ve ayrıca çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak bakımından hukuki yükümlülüğümüz bulunduğu için işliyoruz.
Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verilerinizi, yukarıda saydığımız amaçlar kapsamında gerekirse ve talep edilirse Kanun’a uygun olarak kolluk kuvvetleri ve yargı makamları ile paylaşabiliyoruz.
Kanuni Haklarınız

Kişisel verileriniz üzerinde Kanun’un 11. Maddesine göre aşağıdaki haklara sahipsiniz:
Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Bu haklarınızı kullanmak isterseniz aşağıda yer alan başvuru yöntemlerinden birini kullanabilirsiniz.
Başvuru Yöntemleri

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak hazırlamanız gereken başvurunuzu:

Tomtom Mah. İstiklal Cad. Mısır Apt. No:163/17 Beyoğlu/İstanbul adresine yazılı olarak,
ogmproduksiyon@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize, kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak,
Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile,
Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak info@ogmpictures.com adresine elektronik posta göndererek,
yapabilirsiniz. Yaptığınız başvuruyu mümkün olan en kısa sürede ve talebin niteliğine göre bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplayacağız.